Takstblad

Hejsager Strands Vandværk i/s

Takstblad 2020

Driftsbidrag (Forbrugsafgift):


Excl. moms

Incl. moms

Fast årlig driftsbidrag pr. afregningsmåler

kr.

1000,00

1.250,00

Vandafgift pr. m3 ledningsført vand

kr.

12,60

15,75

Statsafgift af ledningsført vand pr. m3 (Vandskat)

kr.

6,18

7,73

Statsafgift til kortlægning af vandressourcer pr. m3 ledningsført vand

kr.

0,19

0,24

Anlægsbidrag (Tilslutningsafgift):


Excl. moms

Incl. moms

Hovedanlægsbidrag: pr. parcelhus, sommerhus, lejlighed, andelsbolig

kr.

4.000,-

5.000,-

                                     Øvrige forbrugere 0 - 500 m3/år

kr.

6.000,-

7.500,-

                                                   -                  501 - 1000 m3/år

kr.

12.000,-

15.000,-

Forsyningsledningsbidrag pr. ejendom (matr.nr.)

kr.

4.000,-

5.000,-

Stikledningsbidrag pr. stk. (inklusiv målerbrønd 1 m indenfor skel)

kr.

6.700,-

8.375,-

Byggemodningsforetagendet betaler i stedet for forsyningsledningsbidrag de faktiske udgifter til etablering af forsyningsledning, medens bidragene til hovedanlæg og stikledning betales af grundejer ved tilslutning.


I forbindelse med byggemodning af nye byggegrunde, samt ved interessenternes udskiftning/omlægning af jordledning, sætter vandværket en målerbrønd inden for grundskel i grundens terrænhøjde. Hvis grundens terrænhøjde efterfølgende ændrer sig opad eller nedad, skal målerbrøndens højde reguleres, så aflæsning og periodisk udskiftning af vandmåler stadig er muligt uden besvær. Udgifter i forbindelse med regulering af målerbrøndens terrænhøjde afholdes af ejendommens ejer.


Forbrug over 1000 m3 fastlægges efter forhandling, og skal godkendes af kommunen.


Ved stigende forbrug, ændret anvendelse, om - eller tilbygning kan der opkræves et eller flere hovedanlægsbidrag. Jf. Fællesregulativ for vandværker i Haderslev kommune pkt. 12.8.


Alle anlægsbidrag skal betales til Hejsager Strands Vandværk i/s, før tilslutningen etableres.

Gebyrer:


Excl. moms

Incl. moms

Rykkergebyr (momsfri)

kr.

100,-

momsfri

Gebyr for kontrolaflæsning af vandmåler (grundet manglende eller selvaflæsningfejl)

kr.

250,-

312,50

Opsætning af ny vandmåler efter frostsprængning

kr.

Efter regning


Lukke gebyr + faktiske omkostninger ved lukning

kr.

300,-

375,00

Genåbningsgebyr + faktiske omkostninger ved genåbning

kr.

300,-

375,00

Målerundersøgelse (på grundejers foranledning)

kr.

Efter regning


Generel information:

Opkrævning og tidspunkter er: Årsopgørelse og 1.rate : marts / 2.rate : maj / 3.rate : august / 4.rate : november.

Driftsbidrag opkræves af Provas.


Vandværket foretager måleraflæsning ved årsskiftet, og fremsender målerdata til Provas.

Disse aflæsninger danner grundlag for årsopgørelse, som udsendes sammen med 1. a'conto opkrævning.


Betales forfaldne afgifter ikke efter påkrav, er vandværket beretiget til at lukke for vandforsyningen.


Takstbladet er udarbejdet efter Fælles Regulativet for Private Vandværker i Haderslev Kommune sept. 2015.

Takstbladets gyldighedsperiode er 1/1.2019 til 31/12 2019.


Takstbladet er godkendt på den ordinære generalforsamling d.26/2 2019, og godtaget af Haderslev Kommune.

Copyright © All Rights Reserved