Takstblad

Takstblad 2024

Driftsbidrag (Forbrugsafgift):


Excl. moms

Incl. moms

Fast årligt driftsbidrag pr. afregningsmåler

kr.

1.160,00

1.450,00

Vandafgift pr. m3 ledningsført vand

kr.

14,50

18,13

Statsafgift af ledningsført vand pr. m3 (Vandskat)

kr.

6,37

7,96
Anlægsbidrag (Tilslutningsafgift):


Excl. moms

Incl. moms

Hovedanlægsbidrag: pr. parcelhus, sommerhus, lejlighed, andelsbolig

kr.

5.200,-

6.500,-

                                     Øvrige forbrugere 0 - 500 m3/år

kr.

7.280,-

9.100,-

Forsyningsledningsbidrag i sommerhusområde pr. ejendom (matr.nr.) 1) og 2)

kr.

6.300,-

7.875,-

Stikledningsbidrag Ø32-40mm pr. stk. (inklusiv målerbrønd 1 m indenfor skel)

kr.

7.350,-

9.187,50

Stikledningsbidrag Ø50mm eller mere pr. stk. (inklusiv målerbrønd 1 m indenfor skel)

kr.

8.400,-

10.500,-

Note 1)

For ejendomme, der i  landområde ligger mere end 50m fra distributionsforsyningsledninger, skal betale de faktiske udgifter til etablering af forsyningsledning.


Note 2)

Byggemodningsforetagendet betaler i stedet for forsyningsledningsbidrag de faktiske udgifter til etablering af forsyningsledning, medens bidragene til hovedanlæg og stikledning betales af grundejer ved tilslutning.


I forbindelse med byggemodning af nye byggegrunde, samt ved udskiftning/omlægning af jordledninger, sætter vandværket en målerbrønd inden for grundskel 5 cm over grundens terrænhøjde. Hvis grundens terrænhøjde efterfølgende ændrer sig opad eller nedad, skal målerbrøndens højde reguleres, så aflæsning og periodisk udskiftning af vandmåler stadig uden besvær er muligt. Udgifter i forbindelse med regulering af målerbrøndens terrænhøjde afholdes af ejendommens ejer.


Ved stigende forbrug, ændret anvendelse, om- eller tilbygning kan der opkræves et eller flere hovedanlægsbidrag. Jf. Regulativ for almene vandforsyninger pkt. 12.8.


Alle tilslutningsbidrag skal betales til Hejsager Strands Vandværk A.m.b.a, før tilslutningen etableres.

Gebyrer:


Excl. moms

Incl. moms

Rykkergebyr (momsfri)

kr.

100,-

momsfri

Opsætning af ny vandmåler efter frostsprængning

kr.

Efter regning


Lukke gebyr + faktiske omkostninger ved lukning

kr.

500,-

momsfri

Genåbningsgebyr + faktiske omkostninger ved genåbning

kr.

1.000,-

1.250,00

Målerundersøgelse (på grundejers foranledning)

kr.

Efter regning


Generel information:

Opkrævning og tidspunkter er:

Årsopgørelse og 1. rate: marts / 2. rate: maj / 3. rate: aug. / 4. rate: nov.
Alle driftsbidrag opkræves af Provas.


Vandværket foretager måleraflæsning ved årsskiftet, og fremsender forbrugsdata til Provas. Disse målerdata danner grundlag for årsopgørelse, som udsendes sammen med 1. a’conto opkrævning.


Betales forfaldne afgifter ikke efter påkrav, er vandværket beretiget til at lukke for Vandforsyningen.


Takstbladet er udarbejdet efter Regulativ for almene vandforsyninger. Takstbladet gyldigheds periode er 1/1 2024 til 31/12 2024


Takstbladet er godkendt af Haderslev kommune december 2023.