Takstblad

Hejsager Strands Vandværk i/s

Takstblad 2021

Driftsbidrag (Forbrugsafgift):


Excl. moms

Incl. moms

Fast årligt driftsbidrag pr. afregningsmåler

kr.

1040,00

1.300,00

Vandafgift pr. m3 ledningsført vand

kr.

13,00

16,25

Statsafgift af ledningsført vand pr. m3 (Vandskat)

kr.

6,18

7,73
Anlægsbidrag (Tilslutningsafgift):


Excl. moms

Incl. moms

Hovedanlægsbidrag: pr. parcelhus, sommerhus, lejlighed, andelsbolig

kr.

4.000,-

5.000,-

                                     Øvrige forbrugere 0 - 500 m3/år

kr.

6.000,-

7.500,-

                                                   -                  501 - 1000 m3/år

kr.

12.000,-

15.000,-

Forsyningsledningsbidrag i sommerhusområde pr. ejendom (matr.nr.)

kr.

4.000,-

5.000,-

* Forsyningsledningsbidrag i landområde pr. ejendom (matr.nr.)

kr.

12.000,-

15.000,-

Stikledningsbidrag Ø32-40mm pr. stk. (inklusiv målerbrønd 1 m indenfor skel)

kr.

4.500,-

5.625,-

Stikledningsbidrag Ø50mm eller mere pr. stk. (inklusiv målerbrønd 1 m indenfor skel)

kr.

6.700,-

8.375,-

*Note:

For ejendomme beliggende i landområde mere end 50m fra distributions- eller forsyningsledninger, tillægges bidraget for forsyningsledningen den faktiske pris for etablering af forsyningsledning, der ligger ud over de 50m. Prisen for tilslutning skal i hvert tilfælde godkendes af kommunen.


Byggemodningsforetagendet betaler i stedet for forsyningsledningsbidrag de faktiske udgifter til etablering af forsyningsledning, medens bidragene til hovedanlæg og stikledning betales af grundejer ved tilslutning.


I forbindelse med byggemodning af nye byggegrunde, samt ved interessenternes udskiftning/omlægning af jordledning, sætter vandværket en målerbrønd inden for grundskel i grundens terrænhøjde. Hvis grundens terrænhøjde efterfølgende ændrer sig opad eller nedad, skal målerbrøndens højde reguleres, så aflæsning og periodisk udskiftning af vandmåler stadig er muligt uden besvær. Udgifter i forbindelse med regulering af målerbrøndens terrænhøjde afholdes af ejendommens ejer.


Forbrug over 1000 m3 fastlægges efter forhandling, og skal godkendes af kommunen.


Ved stigende forbrug, ændret anvendelse, om - eller tilbygning kan der opkræves et eller flere hovedanlægsbidrag. Jf. Fællesregulativ for vandværker i Haderslev kommune pkt. 12.8.


Alle anlægsbidrag skal betales til Hejsager Strands Vandværk i/s, før tilslutningen etableres.

Gebyrer:


Excl. moms

Incl. moms

Rykkergebyr (momsfri)

kr.

100,-

momsfri

Opsætning af ny vandmåler efter frostsprængning

kr.

Efter regning


Lukke gebyr + faktiske omkostninger ved lukning

kr.

300,-

375,00

Genåbningsgebyr + faktiske omkostninger ved genåbning

kr.

300,-

375,00

Målerundersøgelse (på grundejers foranledning)

kr.

Efter regning


Generel information:

Opkrævning og tidspunkter er: Årsopgørelse og 1.rate : marts / 2.rate : maj / 3.rate : august / 4.rate : november.

Driftsbidrag opkræves af Provas.


Vandværket foretager måleraflæsning ved årsskiftet, og fremsender målerdata til Provas.

Disse aflæsninger danner grundlag for årsopgørelse, som udsendes sammen med 1. a'conto opkrævning.


Betales forfaldne afgifter ikke efter påkrav, er vandværket beretiget til at lukke for vandforsyningen.


Takstbladet er udarbejdet efter Fælles Regulativet for Private Vandværker i Haderslev Kommune sept. 2015.

Takstbladets gyldighedsperiode er 1/1.2019 til 31/12 2019.


Takstbladet er godkendt på den ordinære generalforsamling d.18/2 2020, og godtaget af Haderslev Kommune.

Copyright © All Rights Reserved